विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

दूरध्वनी निर्देशिका

क्र. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम शाखा/कार्यासन विस्तार दूरध्वनी दूरध्वनी क्रमांक
1. श्री. निरज प्र धोटे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी विभागप्रमुख ३६१४ स्वीय 22027272/22886024 (फॅक्स)
2. श्री. राजेंद्र द सावंत प्रधान सचिव ववरिष्ठ विधि सल्लागार -- 3431 स्वीय 22023534
3. श्री. सतिश ब वाघोले सचिव( विधिविधान) अतिरीक्त कार्यभार -- 3612 स्वीय 22856484 / 22845554
4. श्री .नितिन वि जिवने विधि सल्लागार-नि- सहसचिव -- 3068 22023545
5. श्री. योगेश हि आमेटा विधि सल्लागार-नि- सहसचिव -- 3036 22023373
6. श्री.संजाब ग.देशमुख विधि सल्लागार-नि-सहसचिव -- 3068 22045565
7. श्रीमती. बु. झि सय्यद सॉलिसिटर-नि-सहसचिव -- 4268 22028120
8. श्री.रा. बा.घाडगे सहसचिव (सेवा) -- -- 22883276
9. श्री.आ.न.वसावे सहसचिव (प्रशासन) -- -- 22023413
10. श्रीमती अ.सु.सैनी सहसचिव (विधि) -- 3767 22025334
11. श्रीमती सु.श्री.धावरे प्रारुपकार-नि-सहसचिव -- 3734 22029839
12. श्रीमती मु.अ.सावंत प्रारुपकार-नि-सहसचिव -- 3621 22029261
13. श्री.आ.भा.होडावडेकर उप विधि सल्लागार-नि-उपसचिव -- -- 22029133
14. श्री. प्रविण अ कुभोजकर उपविधिसलागार-नि-उपसचिव -- -- 22024577
15. श्री.मकरंद कुलकर्णी उप प्रारुपकार नि उप सचिव -- 3065 22023017
16. श्रीमती म.अ.कदम सहायक सॉलिसिटर नि उपसचिव -- -- 22028619
17. श्री.कि.भि.पाटील उप प्रारुपकार-नि-उपसचिव -- 3764 22025038
18. श्री.ज.प्र.पाटील उपविधिसल्लागार-नि-उपसचिव -- 3065 22045563
19. श्री.अ.इ.निळे उपविधिसल्लागार-नि-उपसचिव -- 3767  
20. श्री.न.मो.पुसनाके उपप्रारुपकार-नि-उपसचिव -- 3274  
21. श्री.पु.मं.राजपूत उपप्रारुपकार-नि-उपसचिव -- 3227  
22. श्रीमती आसावरी जाधव उपसचिव (विधि) -- -- 22027454
23. श्री.रजनीकांतम.जाधव सहायक विधिसल्लागार-नि-अवरसचिव -- 3227 22025563
24. श्रीमती अपर्णा वरकडे सहा.प्रा.-नि-अवरसचिव -- 3621  
25. श्रीमती म.यु.कामटे अवरसचिव -- 4294  
26. श्रीमती वैशाली शि डिगे अवरसचिव -- 3230  
27. श्री गि.रा.सगणे अवरसचिव -- --  
28. डॉ. श्री.रमेश साळवे ग्रंथालय नि संदर्भाधिकारी -- 4304  
29. श्रीमती. सोनाली साखरे सहा.प्रा.-नि- अवरसचिव -- --  
30. श्री सु दे बोरकर अवरसचिव (विधि) -- -- 22025010
31. श्री सचिन कस्तुरे अवरसचिव (विधि) -- 3492  
32. श्रीमती. सीमा ग पाटील अवरसचिव (विधि) -- -- 22028619
33. श्रीमती. सपना महल्ले अधिक्षक ( विधि) -- -- 22028619
34. श्रीमती. गीता ना खेतले अधिक्षक ( विधि) -- 3492  
35. श्री.सुहास होलमुखे अधिक्षक ( विधि) -- 4114  
36. श्री शशिकांत आडे कनिष्ठप्रारूपकार -- --- ---
37. श्री. जगदिश खेडकर कार्यासन अधिकारी (स.क.अ.अतिरीक्त कार्यभार) का.1 4110  
38. श्रीमती. श.मं.नागले कार्यासन अधिकारी का.2 3610 22793610
39. श्रीमती लि.ना.राणे कार्यासन अधिकारी का.2-अ -- 22028500
40. श्रीमती. वि ना शेरे कार्यासन अधिकारी का.3 4114 22026913
41. श्री. अ. वि मोरे कार्यासन अधिकारी का ४ सकअ( अ.का.) 3829  
42. श्रीमती. तृप्ती व्यवहारे कार्यासन अधिकारी का ५(अतिरिक्त कार्यभार) 3831 22028489
43. श्रीमती. मी जी कोळी कार्यासन अधिकारी का ६ 3230  
44. श्रीमती. प्रि नि बापर्डेकर कार्यासन अधिकारी का ७ 3230  
45. श्रीमती. स्वा सु लोहार कार्यासन अधिकारी का ८ -- 22825295
46. श्री सि स घोरपडे कार्यासन अधिकारी का 9 3622  
47. श्री .महेंद्र पुजारी कार्यासन अधिकारी का.10 3818 22045564
48. श्रीमती. हे अ शेट्ये कार्यासन अधिकारी का ११ -- 22838268
49. श्री म भा.रा. भाईडकर कार्यासन अधिकारी का १२ -- 22838268
50. श्रीमती. वै.पं.बोरुडे कार्यासन अधिकारी का १४ 3204  
51. श्रीमती. वै.पं.बोरुडे कार्यासन अधिकारी का १४ 3204  
52. श्री.ल.रा.कानडे. कार्यासन अधिकारी का १५ (सहायकविधि) (अतिरिक्त कार्यभार) 3230  
53. श्रीमती. सु.प.साळुंखे कार्यासन अधिकारी का १६ 3766  
54. श्रीमती. कामिनी पिळणकर कार्यासन अधिकारी का १७ 3613 22026913
55. श्रीमती. ज्योत्स्ना केणी कार्यासन अधिकारी का १८ 3230  
56. श्रीमती. सी.ग.पाटील अवर सचिव (विधि) का १९ -- -
57. श्रीमती. वर्षा तांडेल कार्यासन अधिकारी का २० 3212  
57. श्रीमती. वर्षा तांडेल कार्यासन अधिकारी का २० 3212  
58. श्रीमती. तृ.मो.व्यवहारे कार्यासन अधिकारी का २१ -- 22026913
59. श्रीमती. प्रि.नि.बापर्डेकर कार्यासन अधिकारी का २२ (अतिरिक्त कार्यभार) 3230 22023413
60. श्री.आ.न.जावकर कार्यासन अधिकारी का २३ -- 22026913
61. श्री.ह.श्री.कांबळे, कार्यासन अधिकारी का २४(स.क.अ.अतिरीक्त कार्यभार) 3831 22028489
62. श्री.वैभव पाटील कार्यासन अधिकारी का २५(स.क.अ.अतिरीक्त कार्यभार) 3831 22028489