विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

रुल्स फॉर द कडक्ट ऑफ लिगल अफेअर्स ऑफ गव्हर्नमेन्ट १९८४