विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

नोटरी अधिनियम/अध्यादेश

क्रमांक विषय दिनांक आकार डाऊनलोड
1 नोटरी कायदा, 1952 09/08/1952 106 KB Click here to Download PDF
2 नोटरी नियम, 1956   183 KB Click here to Download PDF