संपर्क विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार

प्रधान सचिव - सचिव व विधी परामर्शी यांचा कार्यकाल

अ.क्र. नांव पद पासून पर्यंत
1 श्री. व्ही. जी. मुन्शी प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 17.08.2000 19.11.2002
2 श्री.एम.जी.गायकवाड प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 29.01.2003 28.08.2003
3 श्री.जे.एच.भाटीया प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 08.09.2003 12.04.2004
4 श्री.व्यं.ख.देशपांडे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 13.04.2004 03.01.2005
5 श्री.जे.एच.भाटीया प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 05.01.2005 21.06.2005
6 श्री.एस.आर.डोणगावंकर प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 01.08.2005 26.02.2006
7 श्री.बी.जी.पाटील प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 27.02.2006 31.05.2006
8 श्री.पी.आर.बोरकर प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 22.06.2006 08.09.2006
9 श्री.अ.पि.भंगाळे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 28.09.2006 07.05.2007
10 श्री.एम.एन.गिलानी प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 08.05.2007 08.03.2010
11 श्री.व्हि.एल.आचलिया प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 09.03.2010 20.10.2013
12 श्री.ह.बा.पटेल प्रधान सचिव (विधि विधान) अतिरिक्त कारभार 21.10.2013 05.12.2013
13 श्री.अ.म.बदर प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 06.12.2013 03.03.2014
14 श्री.सं.शा.पाटील सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार अतिरिक्त कार्यभार 07.03.2014 31.07.2014
15 श्री.एम.ई.सईद प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 11.08.2014 01.08.2015
16 श्री.एन.जे.जमादार सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार अतिरिक्त कार्यभार 02.08.2015 11.01.2016
17 श्री.एन.जे.जमादार प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 12.01.2016 10.10.2018
18 श्री. रा. ग. भागवत प्रधान सचिव व विधि परामर्शी अतिरीक्त कार्यभार 11.10.2018 14.11.2018
19 श्री. राजेश नारायणदास लढ्ढा प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 15.11.2018 23.06.2021
20 श्री. संजय आ. देशमुख सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 24.06.2021 06.07.2021
21 श्री. निरज प्रदीप धोटे प्रधान सचिव व विधि परामर्शी 07.07.2021 आजपर्यंत