विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

प्रधान सचिव-सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार यांचा कार्यकाल

अ.क्र. नांव पद पासून पर्यंत
1 श्री.आर.एम.देशपांडे सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 03.10.1997 10.08.2000
2 श्री.एस.आर.डोणगावकर सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 16.11.2000 03.05.2002
3 श्री.एम.आर.डोणगावकर प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 04.05.2002 31.07.2005
4 श्री.बी.जी.पाटील सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 10.11.2005 26.03.2006
5 श्री.पी.आर.बोरकर प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 27.03.2006 21.06.2006
6 श्री.पी.बी.जाधव प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 22.06.2006 02.07.2007
7 श्री.सु.ब.धात्रक प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 12.11.2007 05.05.2009
8 श्री.रा.द.संखे सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 26.11.2011 31.12.2011
9 श्री.आर.एम.पल्हाडे सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 01.06.2012 20.11.2012
10 श्री.संगितराव एस.पाटील सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 01.01.2014 11.08.2014
11 श्री.एन.जे.जमादार प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 01.08.2015 11.01.2016
12 श्री.एन.जे.जमादार प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार (अतिरिक्त कार्यभार) 11.01.2016 10.10.2018
13 श्री. आर. एन लढ्ढा प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 15.11.2018 12.01.2021
14 श्री. संजय आ. देशमुख सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 13.01.2021 07.07.2021
15 श्री. रा. द. सावंत प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार 16.09.2021 आजपर्यंत