विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

प्रधान सचिव /सचिव (विधि विधान) यांचा कार्यकाल

अ.क्र. नांव पद पासून पर्यंत
1 श्री.एस. डब्ल्यु. धुरंधर अतिरिक्त सचिव 10.06.1974 09.10.1976
2 श्री.एम.ए. धोत्रे अतिरिक्त सचिव व नंतर सचिव 10.10.1976 30.09.1983
3 श्री.डी.एन.चौधरी सचिव व नंतर प्रधान सचिव 01.10.1983 30.04.1988
4 श्री.एस.एस.दाणी प्रधान सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) 01.05.1988 23.01.1989
5 श्री. डी.एन.चौधरी प्रधान सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) 24.01.1989 25.04.1994
6 श्री.भि.गं.मोरे प्रधान सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) 26.04.1994 05.07.1994
7 श्रीमती प्रतिमा म. उमरजी सचिव 06.07.1994 25.08.1999
8 श्रीमती प्रतिमा म. उमरजी प्रधान सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) 26.08.1999 01.10.2004
9 श्री.व्यं. खं.देशपांडे प्रधान सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) 02.10.2004 22.11.2004
10 श्री.अ.मा.शिंदेकर सचिव 23.11.2004 31.05.2008
11 श्री.एम.एन.गिलानी सचिव (अतिरिक्त कार्यभार) 02.06.2008 28.08.2008
12 श्री.ह.बा.पटेल सचिव 29.08.2008 03.10.2013
13 श्री.ह.बा.पटेल प्रधान सचिव 04.10.2013 27.06.2014
14 श्री.सं.शा.पाटील सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार (अतिरिक्त कार्यभार) 28.06.2014 11.08.2014
15 श्री.एम.ए.सईद प्रधान सचिव व विधि परामर्शी (अतिरिक्त कार्यभार) 30.08.2014 01.08.2015
16 श्री.एन.जे.जमादार सचिव व वरिष्ठ विधि सल्लागार (अतिरिक्त कार्यभार) 02.08.2015 17.01.2016
17 श्री.प्रकाश हिं. माळी प्रधान सचिव 18.01.2016 आजपर्यंत