संपर्क विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन
भारत सरकार

मॉडयूल/मार्गदर्शिका

मॉडयूल/मार्गदर्शिका

Sr.No. Document View Date File Size
१. महाराष्ट्र विधि अधिकारी नियम, १९८४ संबंधित तरतुदी आणि विधि विषयक शासकीय कामकाज चालविण्याचे नियम, १९८४ चा सारांश view २२/०५ /२०२३ ३.०६ एम. बी.
२. सरकारी वकील, सरकारी अभियोक्ता आणि सादरकर्ता अधिकारी इत्यादींच्या क्षमता वाढीसाठी मार्गदर्शिका view २२/०५ /२०२३ ४६५ के. बी.
३. शासनाचे विविध विभाग आणि मा. उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील आणि मॅटमधील सादरकर्ता अधिकारी यांच्यामधील समन्वयाकरीता मार्गदर्शिका view २२/०५ /२०२३ ४७४ के. बी.