विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

अद्ययावत बातम्या


क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदासाठीची जाहिरात 12-24-20 PDF
2 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील “अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता”तसेच “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF
3 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील “सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF
4 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथील “अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” तसेच “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF
5 मा.मुंबई उच्च न्यायालय, मुळ शाखा/अपिल शाखा/रिट सेल, मुंबई येथील सरकारी वकील/सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता/ अतिरिक्त सरकारी वकील/अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता/सहायक सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 06-08-21 PDF
6 सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद या पदाच्या मुलाखतीबाबतची सुचना 09-07-21 PDF
7 सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, मा.उच्चन्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर या पदाच्या मुलाखतीबाबतची सुचना 11-16-21 PDF
8 विधी व न्याय विभागाची अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांची गट -ड प्रवर्गाची प्रतीक्षासूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 05-24-22 PDF
9 अंतरिम E-filing प्रमाण कार्यपद्धती (S.O.P.) 12-30-21 PDF