विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

अद्ययावत बातम्या


क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदासाठीची जाहिरात 12-24-20 PDF
2 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील “अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता”तसेच “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF
3 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथील “सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF
4 मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथील “अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” तसेच “सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता” या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 01-04-21 PDF
5 मा.मुंबई उच्च न्यायालय, मुळ शाखा/अपिल शाखा/रिट सेल, मुंबई येथील सरकारी वकील/सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता/ अतिरिक्त सरकारी वकील/अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता/सहायक सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावरील नियुक्तीसाठी जाहिरात/सूचना 06-08-21 PDF
6 सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद या पदाच्या मुलाखतीबाबतची सुचना 09-07-21 PDF