विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

शासकीय अभियोक्त्यांचे शुल्काबाबतचे शासन निर्णय

क्रमांक विषय दिनांक आकार डाऊनलोड
1 Government of Maharashtra Law and Judiciary Department Government Resolution No.: Meeting - 2011/(249)/D - 14 15/02/2014 2,984 KB Click here to Download PDF
2 Government of Maharashtra Law and Judiciary Department Government Resolution No.: Meeting - 2011 / (249)/D - 14 05/09/2014 384 KB Click here to Download PDF
3 Government of Maharashtra Law and Judiciary Department Government Resolution No. Misc.5915/1883/CR478/Desk14 08/01/2016 1,674 KB Click here to Download PDF