विधि व न्याय विभाग
महाराष्ट्र शासन

नोटरी परिपत्रके

क्रमांक विषय दिनांक आकार डाऊनलोड
1 28.5.1993 नोटरींनी केलेल्या व्यावसायिक गैरवर्तणुकीबाबत 28/05/1993 110 KB Click here to Download PDF
2 18.12.2001 नोटरी काम करतांना नोटरींनी केलेल्या व्यावसायिक गैरवर्तणुकीबाबत 18/12/2001 297 KB Click here to Download PDF
3 25.01.2008 नोटरी रजिस्टर व इतर दस्तऐवज जतन करणेबाबत 25/01/2008 106 KB Click here to Download PDF
4 03.03.2008 दस्तऐवज नोटरी करताना घ्यावयाची खबरदारी 03/03/2008 108 KB Click here to Download PDF
5 13.04.2012 नोटरी फि बाबत लावावयाची नोटीस 13/04/2012 46 KB Click here to Download PDF
6 नोटरी फी 05/12/2015 113 KB Click here to Download PDF